سپُردن آموزش‌ها، مربی‌گری‌ها و مشاوره‌های سیستم‌های مدیریت به یک فرد برون‌سازمانی یک تصمیم راهبُردی است،
که هدف آن ارتقای جایگاه راهبُردی سازمان از طریق چهار جریان اصلی ارزش که عبارتند از کارِ بهتر، سریع‌تر، آسان‌تر و ارزان‌تر می‌باشد؛ و
دست‌یابی به چنین هدفی بسیار وابسته به تعهُد مدیریت و انتخاب مدرس، مربی یا مشاوری است که برای یک عملکرد عالی، خوب بودن را به چالش فراخواند.

عمل‌گرا و دوراندیش

در هدایت راهبُردی پروژه

دارای تجربهٔ عملیّاتی

در جریان واقعی ارزش

جستجوگر و آموزنده

برای آموزه‌های به‌روز

پایبَند به اخلاقِ حرفه‌ای

در تلاش برای کارِ گروهی

اطمینان داشته باشید که تمامی همکاری‌های فی‌مابین از طریق سه جریان مهم ارزش‌آفرین که عبارتند از دانش، مهارت و تجربه پشتیبانی خواهند شد،
و مسیر راهبردی (به اقتضای پروژه) و اقداماتی که در هر روز در دستورِ کار کارگروه‌ هستند آشکارا با یک برنامهٔ عملیاتی پوشش داده می‌شوند.
پیاده‌سازی سیستم‌ها «سفری از چاره‌جویی به پیش‌اندیشی» است و همراهی با شما در چنین مسیر ارزش‌آفرینی، موجب افتخار می‌باشد.

 • ٫۰۱ تکمیل فُرم همکاری، تماس تلفنی یا فرستادن SMS

  آسوده خاطر باشید که در کم‌تر از ۲۴ ساعت و فقط یک‌بار با شما تماس گرفته خواهد شد فُرم همکاری

  فُرم همکاری را تکمیل و ارسال فرمایید یا با شمارهٔ ۰۹۱۲۳۶۵۰۳۲۸ تماس بگیرید. اگر امکان گفتُ‌گو ضمن تماس تلفنی فراهم نشد لطفاً یک پیامک (SMS) حاوی نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی و نام سازمان‌تان را برایم ارسال فرمایید.

 • ٫۰۲ ارسال اطّلاعات کلید و هدف‌گذاری

  اطمینان یابید که جایگاه فعلی و انتظارت‌تان از همکاریِ پیشِ‌رو به درستی تنظیم شده باشد کاربرگ اطلاعات

  تدوین منطقی یک هدف عملیاتی که از موضوع همکاری انتظار می‌رود وابسته به برخی اطلاعات کلیدی است که ممکن است طی یک همکاری آغازین «ممیزی داخلی» یا «عارضه‌یابی»، به عنوان بخشی از همکاری یا مستقل از آن انجام شود.

 • ٫۰۳ تدوین و ارسال پیش‌نویس طرح همکاری

  نقشهٔ راه و چارچوب روزهای همکاری را با انتظارت‌تان مقایسه نمایید نمونه طرح همکاری

  یک طرح همکاری برای‌تان ارسال خواهد شد تا به تمامی جوانب همکاری رسیدگی نماید. این طرح را به دقت بررسی نمایید تا در صورت آغاز همکاری، در نتیجهٔ یک طرح از-پیش-تعیین-شده از تمامی اختلاف نظرها پیش‌گیری شده باشد. 

 • ٫۰۴ تدوین قرارداد و آغاز به همکاری

  طرح همکاری از طریق قرارداد برای طرفین تعهدآور می‌گردد نمونه قراداد

  در این مرحله تمامی جوانب طرح در قالب یک قرارداد (که ویژگی‌های آن ضمن گام‌های پیشین نهایی شده است) رسیدگی شده، و طرفین قرارداد از طریق عمل به تعهُدات و رعایت زمان‌بندی‌ها از دست‌یابی به اهداف پروژه پشتیبانی می‌نمایند.

 • ٫۰۵اولین حضور در سازمان و افتتاحیهٔ پروژه

  انجام کار آغاز و حسب اقتضاء با یک جلسهٔ افتتاحیه اعتبار می‌یابد مشاهده بیشتر

  در صورتی که قراداد بر مبنای یک «ممیزی داخلی» یا «عارضه‌یابی» آغاز نشده باشد، همکاری با یک جلسهٔ آغازین برای توضیح چگونگی پیاده‌سازی طرح همکاری آغاز خواهد شد، و بالطبع کارها از همان ابتدا مطابق طرح پیش‌بُرده خواهند شد.  

 • ٫۰۶ ادامهٔ همکاری و پیاده‌سازی پروژه

  هر روزِ همکاری می‌تواند در برابر طرح همکاری نظارت شده باشد مشاهده بیشتر

  زمان‌بندی‌های ابتداو پایان پروژه غیر-قابل-مذاکره‌اند و تمامی مراحل همکاری نیز در همان چارچوب همکاری از-پیش-تعیین-شده به انجام رسیده؛ و انطباق اقدامات با انتظارات و سر-رسیدها در دوره‌های مختلف گزارش خواهند شد.  

 • ٫۰۷ پی‌گیری‌ها تا کسب نتیجه

  اطمینان یابید که کارها به درستی انجام و اهداف محقق شده‌اند مشاهده بیشتر

  پیش از پایان همکاری، نتیجهٔ کار یا آنچه که مورد انتظار بوده است مقایسه شده و از دست‌یابی به اهداف اطمینان حاصل می‌شود. حسب توافق‌ها ممکن است پایان همکاری با نقشهٔ راه و اقدامات کلان سالیان آینده سازمان هم‌زمان گردد.