پیشرانه‌های بهره‌وری در بطن سازمان

سازمان‌های موفّق از تأثیر رعایت الزامات سیستم‌های مدیریت بر بهبود شرایط کسبُ کارشان آگاهند و هزینهٔ اتلاف‌ها را بیشتر از سرمایه‌گذاری برای پیش‌گیری از آنها درک نموده‌اند. چنین سازمان‌هایی از یک نگاه سر-انگشتی و مبهم به عملکرد سازمان‌شان پرهیز نموده و بر مؤلفه‌هایی ارشمندتر مانند خشنودی کارکنان، مشتریان و سایر طرف‌های ذی‌نفع توجه دارند. سالیان تجربه همکاری با سازمان‌های به‌نام دایر بر این است که سازمان ...
تلاش برای بهره‌وری بدون پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت نوعی اتلاف است ...

کتاب‌خانهٔ سیستم‌های مدیریت

برای بهره‌مندی از مزایای یک سیستم مدیریت کیفیت کارآمد،
مدیران ارشد باید رهبری و تعهّد خود به سیستم مدیریت کیفیت را به اثبات رسانند
که در این بخش مجموعه‌ای برای دست‌یابی به این هدف تدارک دیده شده‌اند

Line01

الزامات ویژهٔ خودروسازان عضو IATF

ذی‌نفعان همواره در جستجوی ارزشِ افزوده از سرمایه‌گذاری‌های‌شان هستند
و به شکل ویژه در مورد سیستم‌های مدیریت کیفیت به الگوهای برتر و موفق می‌اندیشند
که الزامات ویژهٔ IATF OEM Members (خودروسازمان به‌نام بین‌المللی) چنین امکانی را فراهم می‌سازند

Line01

دوره‌های آموزشی و موضوعات مشاوره

برای هدایت و کارگردانی سیستم‌های مدیریت، مدیران ارشد نیز باید از آموزش‌های مقتضی بهره‌مند شوند
مجموعه‌ای از آموزش‌های ویژهٔ کارگروه مدیریت ارشد در این بخش در دسترس‌اند
که مبتنی بر تعهُد مدیران ارشد برای هدایت و کارگردانی نقش‌های مدیران فرآیندهای سازمان در نظر گرفته شده‌اند

Line01

همکاری با بیش از ۱۰۰ سازمان

سابقه همکاری با بیش از ۱۰۰ سازمان طی بیش از ۲۰ سال اشتغال در زمینهٔ سیستم‌های مدیریت
زمینه‌ساز تجربیّاتی بی‌تکرار، و آموزه‌های ارزشمند برایم بوده است
چندین سازمان به عنوان نمونه‌هایی از اَشکال مختلف همکاری در ادامه معرفی شده‌اند

Line01

نظرات مدیران ارشد

سابقه همکاری با بیش از ۱۰۰ سازمان طی بیش از ۲۰ سال اشتغال در زمینهٔ سیستم‌های مدیریت
زمینه‌ساز تجربیّاتی بی‌تکرار، و آموزه‌های ارزشمند برایم بوده است
چندین سازمان به عنوان نمونه‌هایی از اَشکال مختلف همکاری در ادامه معرفی شده‌اند

Line01

سازمان‌هایی بهتر برای اشتغال، ایرانی بهتر برای زیستن

رسالت شخصی از اصلی‌ترین پُرسش‌هایی است که نگرانی پاسخ‌ش را دارم
و با همهٔ این که هر چه پیش‌تر می‌روم و بیش‌تر می‌جویم بر حجم نقایص، تعارضات و ابهامات‌م افزوده می‌شود
وظیفهٔ خود دانستم با ارائهٔ محتوایی به-هر-اندازه نقشی هر چند کوچک در ارتقای کارایی و اثربخشی پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ایفا نمایم

Line01

با این هدف، در حدود بیست سال است که با اشتیاق به تحقیق و آموختنِ سیستم‌های مدیریت اشتغال دارم. اُفتُ خیز‌های متعددی با نگرش‌هایی متفاوت و متناقض را تجربه نموده‌ام، تا به امروز که بیش‌ از هر زمانی به کارایی و اثربخشی این سیستم‌های مدیریت باور داشته و برای ترویج آنها تلاشی بی‌وقفه و در حدّ وسع می‌نمایم؛ تا چه قبول اُفتد و چه در نظر آید … با پیشهٔ تفکّر انتقادی، در شیوه‌های مدیریت سازمان‌های به‌نام، و متن کتاب‌های مشهور و هم‌ردیف سیستم‌های مدیریت عمیق شدم تا نشانه‌ای از یک رویکرد یا نگاه متفاوت پیدا کنم. هیچ واقعیّت دیگری وجود ندارد: کوتاه‌ترین مسیر عملیّاتی برای خلق ارزش واقعی در سازمان‌ها همان چارچوبی است که در استانداردهای مبتنی بر ایزو ۹۰۰۱ برای سیستم‌های مدیریت تدوین شده‌اند، و از این رو انتشار چنین محتوایی را برای پیاده‌سازی کارآمد این استانداردها، ارزش‌آفرین دانستم.