مطالب ارائه شده در این وب‌گاه، تلاشی‌ست برای دست‌یابی به محتوایی فاخر و شایستهٔ جامعهٔ صنعتی ایران
که گر چه «مقصد بس بعید»، تا کُجا می‌توان تلفیقی از فرهنگ و هُنر ایرانی با سیستم‌های مدیریت در حوزه‌های گوناگون پدیدآورد
در مسیر این تجربهٔ نو، هم‌چنان چشم دارم بر لطف حضرت حق و پشتیبانی تمامی اساتید، مدیران و کارشناسانی که همواره مشوق و پشتیبانم بوده‌اند

Line01

کتاب‌خانهٔ سیستم‌های مدیریت

گر چه استفاده از متن اصلی استانداردها و نشریات بر زبان‌های دیگر برتری دارد اما نمی‌توان ارزش ترجمان آنها را از نظر دور داشت
ه که عبارتند از
تنها ترجمان اصلی استاندارد و نشریات PDF کارگروه IATF ‌در ادامه ارائه شده‌اند.

Line01

الزامات ویژهٔ خودروسازان عضو IATF

ذی‌نفعان همواره در جستجوی ارزشِ افزوده از سرمایه‌گذاری‌های‌شان هستند
و به شکل ویژه در مورد سیستم‌های مدیریت کیفیت به الگوهای برتر و موفق می‌اندیشند
که الزامات ویژهٔ IATF OEM Members (خودروسازمان به‌نام بین‌المللی) چنین امکانی را فراهم می‌سازند

Line01

دوره‌های آموزشی و موضوعات مشاوره

برای هدایت و کارگردانی سیستم‌های مدیریت، مدیران ارشد نیز باید از آموزش‌های مقتضی بهره‌مند شوند
مجموعه‌ای از آموزش‌های ویژهٔ کارگروه مدیریت ارشد در این بخش در دسترس‌اند
که مبتنی بر تعهُد مدیران ارشد برای هدایت و کارگردانی نقش‌های مدیران فرآیندهای سازمان در نظر گرفته شده‌اند

Line01

همکاری با بیش از ۱۰۰ سازمان

سابقه همکاری با بیش از ۱۰۰ سازمان طی بیش از ۲۰ سال اشتغال در زمینهٔ سیستم‌های مدیریت
زمینه‌ساز تجربیّاتی بی‌تکرار، و آموزه‌های ارزشمند برایم بوده است
چندین سازمان به عنوان نمونه‌هایی از اَشکال مختلف همکاری در ادامه معرفی شده‌اند

Line01

نظرات مدیران ارشد

سابقه همکاری با بیش از ۱۰۰ سازمان طی بیش از ۲۰ سال اشتغال در زمینهٔ سیستم‌های مدیریت
زمینه‌ساز تجربیّاتی بی‌تکرار، و آموزه‌های ارزشمند برایم بوده است
چندین سازمان به عنوان نمونه‌هایی از اَشکال مختلف همکاری در ادامه معرفی شده‌اند

Line01

سازمان‌هایی بهتر برای اشتغال، ایرانی بهتر برای زیستن

رسالت شخصی از اصلی‌ترین پُرسش‌هایی است که نگرانی پاسخ‌ش را دارم
و با همهٔ این که هر چه پیش‌تر می‌روم و بیش‌تر می‌جویم بر حجم نقایص، تعارضات و ابهامات‌م افزوده می‌شود
وظیفهٔ خود دانستم با ارائهٔ محتوایی به-هر-اندازه نقشی هر چند کوچک در ارتقای کارایی و اثربخشی پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ایفا نمایم

Line01

با این هدف، در حدود بیست سال است که با اشتیاق به تحقیق و آموختنِ سیستم‌های مدیریت اشتغال دارم. اُفتُ خیز‌های متعددی با نگرش‌هایی متفاوت و متناقض را تجربه نموده‌ام، تا به امروز که بیش‌ از هر زمانی به کارایی و اثربخشی این سیستم‌های مدیریت باور داشته و برای ترویج آنها تلاشی بی‌وقفه و در حدّ وسع می‌نمایم؛ تا چه قبول اُفتد و چه در نظر آید … با پیشهٔ تفکّر انتقادی، در شیوه‌های مدیریت سازمان‌های به‌نام، و متن کتاب‌های مشهور و هم‌ردیف سیستم‌های مدیریت عمیق شدم تا نشانه‌ای از یک رویکرد یا نگاه متفاوت پیدا کنم. هیچ واقعیّت دیگری وجود ندارد: کوتاه‌ترین مسیر عملیّاتی برای خلق ارزش واقعی در سازمان‌ها همان چارچوبی است که در استانداردهای مبتنی بر ایزو ۹۰۰۱ برای سیستم‌های مدیریت تدوین شده‌اند، و از این رو انتشار چنین محتوایی را برای پیاده‌سازی کارآمد این استانداردها، ارزش‌آفرین دانستم.